Selectează o Pagină

Cred că este un moment bun, având în vedere evenimentele recente, să discutăm despre obligațiile lucrătorilor și ale angajatorilor pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor precum și despre Organizarea activității de intervenție rapidă. Incendiul este o situație de urgență cu care ne întâlnim cel mai des și care, din păcate, provoacă de cele mai multe ori pierderi de vieți omenești și poate degenera prin producerea unor explozii cu caracter catastrofal. În categoria situațiilor de urgență mai intră cutremurul, alunecările de teren, inundații, fenomene meteo cu potențial distructiv, avarii, prăbușiri, explozii, accidente industriale, feroviare, chimice, nucleare etc.

Referitor la obligațiile persoanelor fizice și juridice, acestea sunt prevăzute în Legea 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor și aș începe chiar cu Capitolul II, Secțiunea I – Obligații generale – unde apar niște chestiuni interesante chiar la primele 2 articole :

Art. 6. – (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.

(2) Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

(3) În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie.

Art. 7. – (1) În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă.

La articolul 6 se spune că nu avem voie să punem în pericol viața, bunurile și mediul prin încălcarea reglementărilor tehnice și a dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor. Introducerea unui reșou sau a unei aeroterme într-un spital sau altă instituție fără o verificare și un aviz favorabil din partea unui factor de decizie, reprezintă o încălcare a acestor dispoziții. Atât de către cel care a introdus echipamentul cât și de către cel care a acceptat.

Obligațiile lucrătorilor

Referitor la obligațiile lucrătorilor, acestea sunt următoarele conform articolului 22 :

Art. 22. – Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

Aș mai adăuga acestor prevederi legale alte obligații ale lucrătorilor prevăzute în alte acte normative sau în Regulamentele de Ordine Interioara:

 • Verificarea la începerea și terminarea programului de lucru, indiferent de tura de serviciu,a eventualelor surse de incendiu ;
 • Să nu utilizeze în alte scopuri mijloacele tehnice de prevenire și stingere a incendiilor și să nu schimbe locul de amplasare al acestora;
 • Să cunoască modul de utilizare al stingatoarelor de incendiu și al hidranților;
 • Să nu folosească la locul de muncă mijloace de încalzire neomologate, stricate sau cu improvizații;
 • Să pastreze libere caile de acces, de circulație și de evacuare;
 • Să nu blocheze accesul către hidranți, stingătoare, panouri electrice ;
 • Sa participe la instructaje, excercitii si aplicatii organizate privind evacuarea și stingerea incendiilor ;
 • Respectarea regulilor stabilite  și a marcajelor afișate privind fumatul sau executarea de lucrări nesupravegheate;
 • Se interzice depozitarea materialelor combustibile în apropierea panourilor electrice sau în camerele tehnice cu panouri electrice sau servere;
 • Se interzice depozitarea materialelor combustibile lângă surse de căldură;
 • Oprirea echipamentelor de lucru și scoaterea din priză a acestora la finalul programului de lucru;
 • Nu intervenim pentru remedierea unor probleme de natură electrică decât dacă avem pregătirea necesară și suntem abilitați în acest sens ș.a.m.d

În funcție de domeniul de activitate apar obligații specifice. Acolo unde se lucrează în condițiile unui risc de explozie, sau în mediul chimic, în centrale atomice sau nucleare, în depozite de substanțe periculoase regulile sunt mult mai stricte. Ceea ce trebuie înțeles de către lucrători este faptul că respectând aceste norme de apărare împotriva incendiilor, respectă dreptul la viață al lor și al colegilor lor.

Obligațiile angajatorilor

La Secțiunea a 6-a articolul 19 întâlnim obligațiile administratorilor și conducătorilor de instituții :

a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective;
d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;
e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;
j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;
l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;
n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenţie;
q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

Administratorii și conducătorii de instituții, mai mari sau mai mici, de prea multă vreme acționează după ureche conform zicalei MERGE ȘI AȘA. Nu. Nu mai merge și așa. Normele de apărare împotriva incendiilor trebuiesc respectate, implementate și verificate periodic prin exerciții practice și simulări. Costurile pentru remedierea eventualelor pagube vor fi infinit mai mari decât investițiile în infrastuctură, instalații, sisteme de securitate și instruirea lucrătorilor. Din păcate în ultima vreme cei care au de suferit de pe urma nepăsării administratorilor și conducătorilor de unități sunt lucrătorii, pacienții sau alte victime colaterale care plătesc cu viața.

În legea 307 din 2006 a Prevenirii și stingerii incendiilor găsiți și responsabilitățile autorităților statului și alte informații foarte interesante.

Următorul nostru subiect va fi legat Organizarea efectivă a intervenției la locul de muncă în caz de incendiu.