Selectează o Pagină

Informații referitoare la Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM sunt prevăzute în Legea 319 din 2006 a Sănătății și Securității Muncii la Capitolul III Secțiunea a VII-a și în Normele metodologice de aplicare a acesteia la capitolul V, Secțiunea 1. Cel mai important aspect, care trebuie precizat încă de la început, este că Instruirea lucrătorilor cuprinde 3 faze principale :

 • introductiv generală
 • la locul de muncă
 • periodică

La articolul 20 din cadrul legii fundamentale din domeniul SSM aflăm următoarele informații :

 • Art. 20. – (1) Angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului sau:
 • a) la angajare;
 • b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;
 • c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
 • d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
 • e) la executarea unor lucrări speciale.
 • (2) Instruirea prevazută la alin. (1) trebuie să fie:
 • a) adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri;
 • b) periodică și ori de câte ori este necesar.

Tot de aici aflăm despre introducerea posibilității semnăturii electronice despre care am mai vorbit. În legislație a fost prinsă această posibilitate dar este foarte dificilă punerea sa în practică. Dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătura electronica avansată sau semnătura electronică calificată însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Trecând la prevederile cuprinse în Normele Metodologice ne atrage atenția un paragraf referitor la modalitățile de instruire. Pentru instruire vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator și se vor întocmi tematici pentru conducătorul locului de muncă și pentru toți lucrătorii, pe meserii și activități. Durata unei ședințe este de minimum 1 oră si se stabileste prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii si se aproba de către angajator.

 • Art. 81. 
 • (1) Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fișa de instruire individuală, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei și datei instruirii.
 • (2) Completarea fișei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou, imediat după verificarea instruirii.
 • (3) După efectuarea instruirii, fișa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit și de către persoanele care au efectuat și au verificat instruirea.
 • (4) Fișa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă și va fi însoțită de o copie a ultimei fișe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii.
 • (5) Fișa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, de la angajare până la data încetării raporturilor de muncă.

INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERALĂ

 • Art. 83. 
 • Instruirea introductiv-generală se face:
 • a) la angajarea lucrătorilor definiți conform art. 5 lit. a) din lege;
 • b) lucrătorilor detașați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;
 • c) lucrătorilor delegați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;
 • d) lucrătorului pus la dispoziție de către un agent de muncă temporar.

Instruirea Introductiv generală se face individual sau în grupuri de maximum 20 de persoane de către angajatorul care și-a asumat răspunderi SSM, lucrătorul desemnat sau reprezentanții serviciilor interne sau externe de prevenire și protecție. Durata poate varia în funcție de specificul activității și riscurile din cadrul unității dar nu mai puțin de 1 oră, si trebuie sa conțină următoarele subiecte :

 • a) legislatia de securitate si sanatate in munca;
 • b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;
 • c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;
 • d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

Se finalizează cu test de verificare pe baza căruia lucrătorul face dovada însușirii cunoștințelor prezentate în cadrul instruirii I.I.G.

INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ

Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire si protecție la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru și/sau fiecărei funcții exercitate, inclusiv la detașarea în cadrul aceleiași unități.

 • Art. 93. – (1) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, tematici care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
 • (2) Instruirea la locul de munca va cuprinde cel putin urmatoarele:
 • a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru;
 • b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;
 • c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, precum si in cazul pericolului grav si iminent;
 • d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;
 • e) demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.

Durata instruirii va fi stabilită de către angajator împreună cu conducătorul locului de muncă, lucrătorul desemnat sau reprezentanții serviciilor de prevenire și protecție iar începerea activității se va face numai după verificarea cunoștințelor de către șeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea.

Ma voi opri aici cu acest prim material pe anul 2022 urmând să reluăm subiectul în următorul articol când vom vorbi despre Instruirea periodică, Instruirea suplimentară și Instruirea colectivă. Vă las Legea 319 din 2006 a Sănătății și Securității în Muncă și HG 1425 din 2006 să le studiați și vă urez un An Nou Fericit tuturor !