Selectează o Pagină

În prima parte a materialului referitor la stingătoarele de incendiu discutam despre tipuri de extinctoare și modul lor de folosire. Așa cum vă spuneam la finalul primei părți, vom dezbate astăzi alte subiecte în încercarea de a acoperi cât mai mult acest subiect.

4. Obligațiile utilizatorilor de stingătoare

  1. Utilizatorul stingătoarelor de incendiu este responsabil de controlul acestora la intervale de cel mult o lună.

2. Controlul presupune verificarea următoarelor elemente:

a) stingătorul de incendiu este amplasat în locaţia stabilită prin planurile de protecţie împotriva incendiilor;

b) stingătorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu şi instrucţiunile de utilizare sunt vizibile;

c) accesul la stingătorul de incendiu nu este blocat;

d) locul de amplasare a stingătorului de incendiu este marcat;

e) presiunea indicată de manometru este în intervalul nominal marcat de producător;

f) existenţa şi integritatea sigiliilor;

g) starea de încărcare a stingătorului de incendiu, prin ridicare;

h) compatibilitatea de utilizare a stingătorului de incendiu cu posibilele focare din spaţiul protejat;

i) încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menţionate pe etichetă, după caz.

3. Utilizatorul are obligația de a cunoaște modalitatea de folosire a extinctorului

4. Stingătorul nu se folosește în alte scopuri în afara celor pentru care a fost proiectat

5. Numărul optim de stingătoare

Ordinul 163 din 2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor ne transmite la articolul 123 următoarea informație :

ART. 123
(1) Echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi a amenajărilor cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi
dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice şi normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.

Cu alte cuvinte numărul de stingătoare dintr-o instituție este specificat în memoriul tehnic sau Scenariul de Securitate la Incendiu sau îl determinăm pe baza normelor de apărare împotriva incendiilor . Cadrul tehnic PSI poate recomanda suplimentarea numărului de stingătoare acolo unde este cazul și stabilește tipurile de extinctoare în funcție de compatibilitatea acestora la clasele de incendiu ce pot avea loc în cadrul locației.

Anexa 6 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, NUMĂR ORIENTATIV de stingătoare portative pentru unele categorii de construcţii stabilește următoarele :

Categorii de constructiiNumarul minim de stingatoare pe suprafata desfasurata
1. Clădiri administrative: – sedii ale administraţiei publice centrale şi locale; – sedii de fundaţii, organizaţii neguvernamentale, – asociaţii, agenţii şi altele asemenea; – sedii de birouri.            1 buc / 300 mp
2. Clădiri comerciale: – comerţ alimentar şi nealimentar; – magazine generale; – alimentaţie publică (restaurante, braserii şi altele asemenea); – spaţii şi încăperi destinate serviciilor.             1 buc / 200 mp
3. Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare): – blocuri; apartament  – locuinţe unifamiliale.1 buc / nivel / apartament
4. Clădiri civile cu funcţiuni mixte (comerţ, birouri, reuniuni)1 buc / 300 mp
5. Alte amenajări: – circuri mobile; – scene şi tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competiţii sportive etc.); – studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.1 buc / 150 mp

Din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor INDICATIV P 118-99 referitor la acest subiect aflăm următoarele :

3.7.1. În funcţie de destinaţie, tip de construcţie şi capacitatea maximă simultană, se asigură echiparea şi dotarea cu instalaţii şi mijloace de semnalizare şi stingere a incendiilor, potrivit prevederilor normativului şi ale reglementărilor de specialitate, precum şi în alte cazuri lasolicitarea beneficiarului.

3.10.1. Clădirile civile (publice) se dotează cu stingătoare, asigurânduse un stingător portativcu pulbere de 6 Kg sau echivalentul acestuia pentru o arie construită de maximum 250 m 2 ,dar minimum 2 stingătoare pe fiecare nivel al clădirii.

La construcțiile de producție și/sau depozitare…..5.10.2. De regulă, se prevăd stingătoare portative (de tip corespunzător), prevăzându-se,un stingător de minimum 6 Kg la maximum 150 m2 arie desfăşurată din categoriile A, B sau C (BE3a,b sau BE2) şi respectiv 200 m2 la categoriile D şi E (BE1a,b), dar minimum două stingătoare pe fiecare nivel al construcţiei.

5.10.3. În încăperile şi spaţiile cu aria desfăşurată mai mare de 500 m 2 şi în care se pot afla lichide combustibile se prevăd şi stingătoare transportabile, recomandânduse un stingător de minimum 50 Kg la fiecare 500 m 2 .

5.10.4. În spaţiile şi încăperile închise pentru parcarea autovehiculelor se recomandă asigurarea a minimum un stingător portativ la fiecare 10 locuri de parcare, precum şi stingătoare transportabile conform prevederilor art.5.10.3.

Sunt și Ordine specifice diverselor domenii de activitate, care stabilesc numărul optim de stingătoare pentru diverse activități, cum este cazul Ordinului 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ din care aflăm la articolul 122 că la un spațiu comercial de sub 200 mp sunt obligatorii 2 stingătoare.

ART. 122 În spaţiile pentru comerţ care au suprafaţa sub 200 mp se asigură dotarea cu cel puţin două stingătoare de incendiu.

Deasemenea, Ordinul Nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii stabilește reguli speciale pentru acest domeniu :

ART. 228
Construcţiile în care funcţionează ateliere de întreţinere şi reparaţii se dotează cu cel puţin un stingător de incendiu portativ la o suprafaţă de 100 mp, dar minimum două stingătoare pe nivel şi nu mai puţin de un stingător pe încăpere.

Dotarea minima cu stingatoare de incendiu a diverselor categorii de construcții trebuie să țină seama de anumite reguli, astfel:

  • stingătoarele cu pulbere sunt cel puțin de capacitate/încarcatură de minimum 6 kg;
  • stingătoarele cu apă pulverizată/spumă sunt cel puțin de capacitate/încarcatură de minimum 6 litri;
  • stingătoarele cu CO2 sunt cel puțin de capacitate/încărcătura minimum 2,5 Kg (de la scoaterea din uz a stingătoarelor de 3 Kg, G3, acestea au fost înlocuite de cele mai multe ori cu cele de 2 kg, G2)

6. Amplasarea stingătoarelor

ART. 133 – Ordinul 163 din 2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aparare împotriva incendiilor
La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care sunt utilizate de personalul de pe locurile de muncă şi/sau de forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au în vedere şi următoarele cerinţe:
a) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile;
b) înălţimea de montare să fie accesibilă;
c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Referitor la înălțimea de montare aceasta trebuie să fie la maximum 1,4 metri față de podea. Distanța de la locul de amplasare la cel mai important focar posibil în perimetrul suprafeței protejate nu trebuie să depășească 15 m în cazul focarelor din clasa B sau de 20 m în cazul focarelor din clasele A și C de incendiu. Locurile in care sunt amplasate stingatoarele trebuie sa fie marcate cu indicatoare de semnalizare. Se va urmări permanent ca indicatoarele de semnalizare sa fie vizibile si nedeteriorate. Nu blocați niciodată extinctoarele cu alte obiecte. Prezența lor nu trebuie să obtureze căile de acces, circulație sau evacuare.

7. Garanție

Durata de viață a stingătorului de incendiu este de 20 de ani de la data fabricației, cu respectarea PT C5, ISCIR. Referindu-ne evident, la carcasa metalică. Valabilitatea agentului de stingere este de aproximativ 5 ani.

Toate stingătoarele vor fi însoțite de un certificat de garanție, certificat de conformitate și o delarație de conformitate din partea producătorului. Pe etichetă veți vedea amplasat marcajul CE care ne arată că este corespunzător standardelor de calitate de la nivelul Uniunii Europene. Fiecare intervenție, verificare sau reîncărcare, trebuie finalizată prin emiterea unui act doveditor privind conformitatea acestora și se efectuează numai de firme acreditate special pentru acest tip de servicii.

Vă las în încheiere, materialele legislative la care se face referire în acest text atât în prima parte cât și în cea de-a doua.

Ordinul MAI 163 din 2007 pentru apărarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P 118-99

Ordinul MAI nr 138 din 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu